Střední škola versus učňák – víte, jaký je v nich rozdíl, a jak vypadá systém středního vzdělávání v ČR ?

Dnes bych vám ráda stručně a přehledně představila, co se vlastně skrývá pod pojmem „střední vzdělávání“, jak se rozděluje a kolik let takové vzdělávání trvá.

Střední vzdělávání rozvíjí v návaznosti na základní vzdělávání vědomosti, dovednosti a kompetence žáka a připravuje ho na další studium na vysokých a vyšších odborných školách, nebo na kvalifikovaný výkon povolání a pracovních činností. Umožňuje získat stupeň vzdělání a odbornou přípravu jak žákům do 18/19 let věku, tak dospělým.

Střední vzdělávání má všeobecný nebo odborný charakter a je ukončeno maturitní zkouškou, výučním listem, nebo závěrečnou zkouškou.

Uskutečňuje se v gymnáziu, ve středních odborných školách a středních odborných učilištích, zvláštní kategorií je pak vzdělávání v konzervatořích. 

Stupně středního vzdělávání

 • střední vzdělání
 • střední vzdělání s výučním listem
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Střední vzdělání

Střední vzdělání získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 1 roku nebo 2 let denní formy vzdělávání. Tento stupeň vzdělání neposkytuje výuční list ani maturitní certifikát a získává se v oborech dvou kategorií:

 • střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu (obory kategorie J): dvouleté obory jsou určeny např. pro žáky bez studijních aspirací a ukončují se závěrečnou zkouškou. Výstupem je závěrečné vysvědčení.
  např. obor 53-41-J/01 Zubní instrumentářka, obor 75-41-J/01 Pečovatelské služby
 • vzdělávání v praktických školách (obory kategorie C): jedno- a dvouleté obory praktických škol jsou určeny především pro žáky s těžšími a kombinovanými formami zdravotního postižení. Příprava je neprofesní a zaměřuje se na jednoduché pomocné činnosti ve výrobě a službách a osvojování základních dovedností pro život. Absolventi získávají závěrečné vysvědčení.např. obor: 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá.

Střední vzdělání s výučním listem

Střední vzdělání s výučním listem získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 2 nebo 3 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem. Vyučení lze dosáhnout v oborech dvou kategorií a s různou délkou studia:

 • střední odborné vzdělání s výučním listem (obory kategorie H): tradiční učební obory s tříletou přípravou ve středních odborných učilištích. Po získání výučního listu lze pokračovat navazujícím nástavbovým studiem a získat i maturitu. Např. obor 66-51-H/01 Prodavač, obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel.
 • nižší střední odborné vzdělání (obory kategorie E): studium je tříleté nebo dvouleté, výstupem je výuční list. Obory mají nižší nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání a jsou určeny především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, např. pro absolventy dřívějších speciálních základních škol a žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku základní školy. Obory připravují pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání a ve službách, např. tříletý obor 23-51-E/01 Strojírenské práce, tříletý obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby např. dvouletý obor 29-51-E/02 Potravinářské práce, dvouletý obor 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Střední vzdělání s maturitní zkouškou získá žák úspěšným ukončením vzdělávacích programů šestiletého nebo osmiletého gymnázia, vzdělávacího programu v délce 4 let denní formy vzdělávání, vzdělávacího programu nástavbového studia v délce 2 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

MATURITNÍHO VZDĚLÁNÍ LZE DOSÁHNOUT V OBORECH VÍCE KATEGORIÍ:

 • úplné střední odborné vzdělání s maturitou (obory kategorie M): příprava má profesní charakter a délka studia je 4 roky. Po maturitě lze pokračovat ve vzdělávání na vysoké nebo vyšší odborné škole. např. obor 75-41-M/01 Sociální činnost, obor 26-41-M/01 Elektrotechnika.
 • úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou (obory kategorie L): studium připravuje pro náročná dělnická povolání a nižší řídicí funkce. V denní formě je 4leté a jeho významnou součástí je odborný výcvik (obory vznikly z dřívějších 3letých učebních oborů).  Absolventi získávají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vzdělávání na vysoké nebo vyšší odborné škole, např. obor 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení, obor 69-41-L/01 Kosmetické služby.
 • úplné střední všeobecné vzdělání (obory kategorie K): všeobecná příprava ve 4letých a víceletých gymnáziích je neprofesní a připravuje především pro vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělávání. 

Konzervatoře a jejich specifika

Konzervatoř rozvíjí znalosti, dovednosti a schopnosti žáků, které získali v základním a základním uměleckém vzdělávání, poskytuje všeobecné vzdělávání a připravuje je pro výkon náročných uměleckých nebo umělecko-pedagogických činností v oborech hudba, zpěv, tanec a hudebně dramatické umění.

Vzdělávání v konzervatoři je šestileté, popřípadě osmileté navazující na 1. stupeň základního vzdělávání. Absolventi konzervatoře získávají stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání v konzervatoři. Vzdělávání v konzervatoři se zpravidla ukončuje absolutoriem, žáci však mohou ukončit vzdělávání také maturitní zkouškou.

Komentáře

Přidat komentář