Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Provozovatelem webových stránek s online kurzy, poradenstvím a konzultacemi v oblasti kariérového poradenství je: Pavla Lopatková, IČ 76468402, se sídlem: Krškova 789, Praha 5, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Provozovatel“ / „Prodávající“).

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím/uživatelem a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb nabízených na internetovém portálu umístěném na adrese www.kampodevitce.cz v souladu s §273 Zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění, postup při uzavírání kupních smluv mezi Provozovatelem jako prodávajícím a kupujícím, jakož i vztahy z této smlouvy vzniklé. Kupujícím/uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající tj. Pavla Lopatková prodá zboží/služby na základě kupní smlouvy nebo objednávky podle těchto VOP. Pokud je mezi stranami dohodnuta odchylná úprava, má tato před Všeobecnými obchodními podmínkami přednost.

 

1. Předmět kupní smlouvy

1.1. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží a služeb nabízených na internetových stránkách (e-shopu) – online kurzy a poradenství, elektronické knihy, konzultace v oblasti kariérového poradenství a dalšího vzdělávání.

 

2. Vznik kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím.

2.2. Objednávka může být předána písemně, a to buď osobně, poštou nebo prostřednictvím e-shopu, elektronické pošty, nebo ústně osobně či telefonicky.

2.3. Objednávka musí být označena jménem kupujícího a elektronickou adresou pro dodání. Dále musí být uveden druh a množství objednávaného zboží a datum objednávky.

 

3. Nabytí vlastnického práva ke zboží

3.1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení zboží (neplatí v případě možnosti vyzkoušet online kurz zdarma).

3.2. Povinnost uplatnění reklamace za poškozené zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

 

4. Ceny a jejich úhrada

4.1. E-booky, online kurzy a konzultace: Kupní cena (MC, maloobchodní cena) je uvedena v objednávkovém formuláři na webové adrese Provozovatele. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající není plátcem DPH.

4.2. Online poradenství formou newsletterů: tyto služby jsou poskytovány zdarma, uživatel této služby může v případě zájmu uhradit dobrovolný příspěvek.

4.3. Bezhotovostní úhrada: Kupní cenu lze uhradit bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem) na účet prodávajícího ( 1356086030/3030). Okamžikem úhrady převodem na účet prodávajícího se rozumí den připsání příslušné částky na tento účet.

 

5. Dodací lhůty

5.1. E-booky a online kurzy: Nabízené zboží je předáno elektronicky obvykle během 24 hodin (nejpozději však do 5 pracovních dní) od obdržení platby.

5.2. Konzultace: Jsou dodány v termínu dle dohody mezi kupujícím a prodávajícím

5. 3. Online poradenství formou newsletterů: přesné termíny dodání nejsou stanoveny, newslettery vychází v průběhu školního roku, obvykle 2x měsíčně v období říjen - duben.

 

6. Dodání služeb a zboží

6.1. Není-li ujednáno jinak, jsou zboží a služby dodávány elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo videokonferenčních programů.

 

7. Doklady vztahující se ke zboží a službám

7.1. Prodávající dodá spolu se zbožím a oproti úhradě vždy fakturu – daňový doklad.

 

8. Odstoupení od smlouvy, vady zboží a nároky z nich vyplývající (Reklamační řád)

8.1. Při objednání zboží má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od zakoupení. Od smlouvy není možné odstoupit bez udání důvodu, pokud se jedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu (download digitálního obsahu) a zboží již bylo kupujícímu dodáno. 

8.2. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: pruvodce@kampodevitce.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně objednaného zboží či služby. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je kupujícímu odebrán přístup do sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online materiálu.

8.3. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu  pruvodce@kampodevitce.cz. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Provozovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e-mailem a pokud Provozovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto podmínek.

9.2. Ostatní vztahy prodávajícího a kupujícího, zde neuvedené, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění, Obč. z. 40/1964. 10.3.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.